2024 Tanıtım Günleri başlıyor...
Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Desteği ve Dağıtım Esasları Yönergesi

(06.02.2013 tarihli ve 2013-50 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergede değişiklik yapan düzenlemeler 01.11.2013 tarih ve 2013-372 sayılı, 04.01.2017 tarih ve 2017-1 sayılı Senato Kararları ile yayımlanmıştır.)

Madde 1. Amaç

Bu yönergenin amacı; devlet, sivil toplum kuruluşları ile destek veren diğer kurum ve kuruluşlardan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) öğrencilerine tahsis edilecek olan desteklerin dağıtılması, maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerin belirlenmesi ve izlenmesi, ilgili esas ve usulleri ve HÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı altında kurulan Burslar ve Oryantasyon Koordinatörlüğü ile HÜ Öğrenci Destek Komisyonunun işleyişini düzenlemektir.

Madde 2. Kapsam

Bu yönerge; devlet ve sivil toplum kuruluşları ile diğer her türlü destek programından tahsil edilen aynî ve nakdî yardımlardan, HÜ Fakülte ve Yüksekokullarında okuyan öğrencilerinin yararlandırılmasını kapsamaktadır.

Madde 3. Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu yönergede kullanılan tanım ve kısaltmalar aşağıdadır;

a) HÜ: Hacettepe Üniversitesini,

b) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör Yardımcısı: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Bağlı Olduğu Rektör Yardımcısını,

e) ÖİDB: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

f) Komisyon: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Destek Komisyonunu,

g) Birim: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı altında destek alacak-alan öğrencilerin tüm işlemlerini izleyen Burslar ve Oryantasyon Koordinatörlüğünü,

ğ) Destekler: Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sivil Toplum Kuruluşları ile her ne ad altında olursa olsun Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine dağıtılmak üzere tahsis edilmiş aynî ve nakdî yardımları,

h) STK: Vakıf, Dernek vb. sivil toplum kuruluşlarını

Madde 4. Komisyonun teşkili, Görevleri ve Çalışma Esasları

Komisyon, yedi kişiden oluşmaktadır. Bunlardan dördü doğal üyedir. Üyeler; Öğrenci İşlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, ÖİDB Burslar ve Oryantasyon Koordinatörü ile üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Komisyon her yıl en az bir defa toplanmak zorundadır. İhtiyaç duyulması halinde Komisyon, Başkan tarafından toplantıya çağırılabilir. Komisyon, kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

Komisyonun sekretarya işleri ÖİDB tarafından yürütülür.

Komisyonun görevleri şunlardır;

a) Öğrenci destek sistemi ve politikaları üzerine öneriler geliştirmek ve üniversite senatosuna veya yönetim kuruluna sunmak,

b) Her öğretim yılı başında öğrenci destekleme kriterlerini ve puanları gözden geçirmek,

c) Her öğretim yılı başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından öğrenci destekleme kriterleri doğrultusunda öğrencilerin toplam puanlarının hazırlanmasını talep etmek.

d) Öğrenci burs başvurularını öğrenci destekleme kriterleri doğrultusunda değerlendirerek karara bağlamak,

e) Gerekli durumlarda öğrencilere tahsis edilen bursların devamına/kesilmesine karar vermek,

f) Destek veren kurum, kuruluş ve kişilerle iletişim kurmak,

g) Öğrencilerin başarı durumları göz önünde bulundurularak, başarılı öğrencilere verilecek olan ödüllerin dağıtımını imkânları ölçüsünde değerlendirmek,

h) Burs konusunda görülen aksaklıklar var ise aksaklıkların giderilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması için stratejiler üretip her öğretim yılının sonunda Rektörlüğe önerilerde bulunmak

Birimin görevleri şunlardır;

a) Destek başvurularını kabul etmek,

b) Destek almak isteyen ve hâlihazırda burs alan öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak ve saklamak,

c) Öğrenci destekleme kriterleri doğrultusunda öğrencilerin toplam puanlarını hesaplamak,

d) Öğrencilerin desteklerle ilgili işlemlerini yürütmek,

e) Destek sisteminde görülen aksaklıklar üzerine öneriler hazırlamak ve her öğretim yılının sonunda komisyona ayrıntılı bir rapor sunmak.

Madde 5. Destek Türleri

Destekler; devlet kaynaklı destekler, sivil toplum kuruluşları tarafından verilen destekler ve diğer destekler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

Devlet kaynaklı destekler: Burs ve öğrenim kredisi olarak ikiye ayrılan devlet kaynaklı destekler, 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilmektedir. Burslar, her yıl Üniversitemize tahsis edilen kontenjan dâhilinde Komisyon tarafından önerilen öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilir.

STK'lar tarafından verilen destekler: Kişi, vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler karşılıksız para şeklindeki yardımları ifade etmektedir. Söz konusu destekler için öğrenci seçimi öğrenci destekleme kriterleri doğrultusunda Destek Komisyonu tarafından yapılır ve destek komisyonunun uygun görmesi halinde desteği veren kurum, kuruluş ya da kişilerle işbirliği yapılabilir. Bu destekleri ile ilgili duyurular, birim panosu ve internet sitesinden ilân edilir.

Diğer destekler: Yukarıda sayılan destekler dışında kalan her türlü nakdî ve/veya yurt, yemek ve ulaşım vb. aynî destekleri ifade etmektedir. Bu grupta yer alan destekler, başvuru süreleri, birim internet sitesinden öğrencilere duyurulur, destek başvuruları internet sitesinde yer alan online başvuru formu doldurularak yapılır ve komisyon tarafından değerlendirilerek karar bağlanır.

Madde 6. Öğrenci Seçimi ve Destek Değerlendirme Kriterleri

Hacettepe Üniversitesi'ne tahsis edilen desteklerin dağıtımında göz önünde bulundurulacak kriterler, STK'lar için özel koşullar saklı kalmak kaydıyla, Öğrenci Destekleme Kriterleri ve Puanlama Tablosu başlığı altında toplanmıştır. Söz konusu kriterlere karşılık gelen ağırlıklı puanlama yöntemi komisyonun önerisi üzerine Senato tarafından her yıl karara bağlanmaktadır. Her bir kriterin karşılığı olarak belirlenen puanlar toplanmak suretiyle başvurular değerlendirilerek öğrenciler sıralanır. Puanlı değerlendirmenin yanı sıra başvuran öğrencilerle mülakat da yapılabilir. Mülakatların zamanı ve yeri komisyon tarafından belirlenerek birim panosu ve internet sitesinden ilân edilir. Şehit ve Gazi çocukları, yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler, engellilik oranı %40’ın üzerinde olan öğrenciler puan kriterlerine dahil edilmeyecek olup, destek başvurusunda bulunmaları halinde destek dağıtımında öncelik verilecektir.

Her yıl 30 yaşın üstündeki öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini aşan öğrenciler ile Öğrenci İşleri Dairesi kayıtlarına göre destek alan öğrencilere destek verilip verilmeyeceğine komisyon tarafından karar verilir.

Madde 7. Genel İlkeler

Yukarıda sıralanan kişisel ve aile bilgileri göz önünde bulundurulmak suretiyle, formüle dayalı puanlama tekniğiyle öğrenciler sıralanacaktır. Sıralamada uyulacak genel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen destekler, ilk kayıt öğrencilerinden başlanmak üzere dağıtılır.

2) Destek listeleri en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak ve hak sahipleri bu suretle belirlenecektir.

3) STK'ların özel şartları da, anlaşma sağlanması durumunda ilgili puanlamaya dâhil edilebilir.

4) Desteklerin süresi ve miktarı Rektörlük tarafından her yıl belirlenerek üniversitenin destek birimi internet sitesinden ilan edilecektir.

5) Öğrenciler başvuru sırasında vermiş oldukları bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış beyan verildiğinin tespit edilmesi durumunda, destek durdurulacak ve öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılacaktır.

6) Öğrenci, sosyoekonomik durumunda bir değişiklik olması halinde durumunu destek birimine bildirmek durumundadır. Komisyon, yeni duruma göre değerlendirme yapar.

7) Komisyon, değerlendirmelerinde daha fazla öğrenciye destek sağlamak amacıyla hiçbir yerden destek almayan öğrencilere öncelik tanıyacaktır.

8) Öğrenci destekleme kriterleri doğrultusunda hesaplanan puanların eşit olması durumunda desteklerin dağıtılmasında öğrencinin başarı durumu göz önüne alınır.

Madde 8. Desteğin Kesilmesi

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun talebi,

2) Öğrencinin yanlış beyanda bulunduğunun saptanması,

3) Öğrencinin uyarma cezasının üzerinde bir disiplin cezası almış olması,

4) Öğrencinin, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine ve Kontrolü Hakkında Kanunda değişiklik yapan 5727 sayılı kanun uyarınca (kapalı alanlarda ve üniversite tarafından yasaklanan alanlarda) tütün ürünleri ve diğer bağımlılık yapan insan sağlığına zararlı ürünleri kullandığının belirlenmesi,

hallerinde, Komisyon kararıyla destek kesilebilir.

Madde 9. Duyurular

Destek almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler desteklerle ilgili duyurulan izlemek ve bilmekle yükümlüdür. Açıklanan tarih aralıklarında bilgi ve belge yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, bu haklarından ilgili yılda vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine başka adaylar belirlenir.

Madde 10. Vicdanî Yükümlülük

Öğrenimini tamamlayan her burslu hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye Hacettepe Üniversitesi aracılığıyla destek sağlamayı vicdanî bir yükümlülük olarak kabul eder.

Madde 11. Yürürlük

Yönerge, Rektör tarafından yürütülür.

Madde 12. Yürütme

Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.