Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
Hacettepe Üniversitesi Tarafından Önlisans ve Lisans Öğrencilerine Verilecek Ödüller, Armağanlar ve Ödüllendirme Kurallarına İlişkin Yönerge

(Yönerge 16.05.2007 tarihli Senato Kararı ile yürürlüğe girmiş, 22.03.2017 tarih ve 2017-109 sayılı Senato Kararı ile düzenlenerek yayımlanmıştır.)

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK ÖDÜLLER, ARMAĞANLAR VE ÖDÜLLENDİRME KURALLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi'nin fakülte ve yüksekokullarından başarı ile mezun olan yada mezuniyet koşullarını sağlamış olan öğrencilere verilecek ödüller, armağanlar ve ödüllendirme kurallarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – Bu yönerge, "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri ile "Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi"nin 18 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu yönergede adı geçen,

Öğrenci Başarı Ödülü: Eğitim-Öğretim yılı sonunda fakülte ve yüksekokullara bağlı bölüm/programlardan mezun olan yada mezuniyet koşullarını sağlamış olan ve üniversite, fakülte ve yüksekokullar tarafından fakülte / yüksekokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncüsü ile bölüm / prgram 1 inci 2 nci ve 3 üncüsü öğrencilere verilen ödülü,

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü: Eğitim-Öğretim yılı sonunda fakülte ve yüksekokullara bağlı bölüm / programlardan 1 inci olarak mezun olan yada mezuniyet koşullarını sağlamış olan öğrencilere verilen ödülü,

Öğrenci: Güz ve Bahar Yarıyılları ile yıl sonunda kayıtlı bulunduğu programın mezuniyet için gerekli şartlarını başarı ile yerine getirerek mezuniyetine karar verilmiş öğrencidir.

Koşullar

MADDE 4 – "Öğrenci Başarı Ödül"ü veya "İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü" verilebilmesi için öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları gerekir.

a- Eğitim süresi: Öğrencinin bağlı bulunduğu eğitim-öğretim programını hazırlık dışında;
- Ön lisans eğitimini 2 yıl (4 yarıyıl)veya daha kısa sürede,
- Lisans eğitimini hazırlık sınıfı hariç 4 yıl (8 yarıyıl) veya daha kısa sürede,
- Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi eğitimini 5 yılda,
- Tıp Fakültesi eğitimini hazırlık hariç 6 yıl,
- Eğitim Fakültesi’nin 5 yıllık (10 yarıyıllık) programlarını süresi içinde, tamamlamış olması (madde 10 hariç);

b- Disiplin Durumu: Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması;

c- Genel Akademik Ortalaması:
Mezuniyet genel akademik ortalamasının en az 2.50 olması;

gerekir.

d- Önkoşul:
Mezuniyet için gerekli seçmeli ve zorunlu ders kredisinin (AKTS) en az % 90’ının Üniversitemizden alınmış olması gerekmektedir. Değişim programları ile öğretim gören öğrenciler (Erasmus, Farabi, Mevlana v.b.) bu kapsam dışındadır.
(Bkz: 22 Mart 2017 tarihli, 2017-109 sayılı Senato Kararı)

Öğrencilerin Belirlenmesi

MADDE 5 – Güz ve bahar yarıyılları ile yıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayarak mezuniyet konumunda olan yada mezun olan öğrencilerin durumları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (ÖİDB) tarafından, bu yönergenin 4. 6. 7. 9. ve 10. madde hükümlerine göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda fakülte / yüksekokul ve bölüm / program düzeyinde, öğrenciler sıralamaya tutulurlar. Sıralama listeleri ÖİDB tarafından Fakülte/Yüksekokulara gönderilir. Sıralamalar ilgili yönetim kurullarının kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.
(Bkz: 22 Mart 2017 tarihli, 2017-109 sayılı Senato Kararı)

MADDE 6 –Yapılacak olan sıralamalarda, aynı genel akademik ortalamaya sahip oldukları için (virgülden sonra iki haneli), birden fazla öğrencinin aynı sırada yer alması durumunda sırasıyla; F notlarının sayısı, A1 notlarının sayısı, not yükseltmek amacıyla tekrarlanan ders sayısı dikkate alınır. Eşitliğin devam etmesi durumunda, zorunlu ders kredisinin dışında isteğe bağlı olarak alınan seçmeli ders sayısı dikkate alınır. Daha az seçmeli ders alan öğrenciye sıralamada öncelik verilir.
(Bkz: 22 Mart 2017 tarihli, 2017-109 sayılı Senato Kararı)

Ödüllerin Verilmesi

MADDE 7 – Ödüller her eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle verilir ve öğrencinin durumu buna göre değerlendirilir.Öğrencilere birden fazla ödül veya armağan verilebilir. Ödüller ayni veya nakdi olabilir. Fakülte /yüksekokullar bu yönerge kapsamı dışında da genel kurallara uygun olarak, başka ödül ve armağanlar da verebilirler veya ödüllere aday göterebilirler.

MADDE 8 – Fakülte / yüksekokullar tarafından verilecek ödüler öğretim yılı sonunda yapılan mezuniyet törenlerinde, üniversite tarafından verilecek ödüler ile İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü ise bir sonraki akademik yılın açılış töreninde verilir.

Diğer Hususlar

MADDE 9 – Genel Akademik Ortalama hesabında öğrencinin öğrenimi süresince aldığı F notları ile not yükseltmek amacı ile tekrar ettiği tüm dersleri dikkate alınır.

MADDE 10 – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanarak yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görürken başarılı olduğu halde aldığı derslerin eğitim-öğretim programındaki derslere eşdeğer sayılmaması nedeniyle yarıyıl / yıl kaybı olan başarılı öğrencilerin yurt dışında geçen süreleri Madde 4/a'da belirtilen sürelere dahil edilmez.

MADDE 11 – Normal eğitim süresinin dışında yaz dönemi (okulu), tek ders ve bütünleme sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler ödüle aday gösterilemez.

MADDE 12 – "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre başka bir yükseköğretim kurumundan Hacettepe Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmış olan öğrencilerin ödüllere aday gösterilebilmesi için en geç beşinci yarıyılda yada üçüncü yılın başında yatay geçiş yapmış olması gerekir.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 13 – 16.12.1998 tarih ve 98-124 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi'nce Önlisans ve Lisans Öğrencilerine Verilecek Ödüller, Armağanlar ve Ödüllendirme Kurallarına İlişkin Yönerge" ile 04.01.2006 tarih ve 2006/54-13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – Bu Yönerge Üniversite Senatosu'nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönerge hükümleri Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.