2024 Tören Takvimi için tıklayın.
Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

(06/03/2013 tarihli ve 2013-97 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiş olup 21.12.2016 tarih ve 2016-342 sayılı, 25 Temmuz 2018 tarih ve 2018-289 sayılı, 06.11.2019 tarih ve 372 sayılı Senato Kararları uyarınca Yönerge güncellenmiştir.)

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan çift anadal programında uygulanacak olan usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

a) Çift anadal programı: Hacettepe Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin başvuru, kayıt, başarı şartları ve diğer koşulları sağlamak kaydıyla Üniversitede yürütülen bir başka lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma ala bilmesini sağlayan programı,

b) İlgili bölüm: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarında lisans düzeyinde diploma programı yürüten ve çift anadal programı açan bölüm, anabilim/anasanat dalını,

c) İlgili Kurul: Çift anadal programı açan Hacettepe Üniversitesine bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu ve Devlet Konservatuvarında Konservatuvar Kurulunu,

ç) İlgili yönetim kurulu: Çift anadal programı açan Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

d) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

e) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesine bağlı yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

Programın Açılması

MADDE 5 – Çift anadal programı ilgili bölümün başvurusu üzerine, ilgili Kurulun önerisi, Senato'nun onayı ile açılır. Çift anadal programı, programı açan bölümle öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programını yürüten bölümün işbirliği ile yürütülür.

Programa kabul edilen öğrenci ortak dersler ve denkliği kabul edilen dersler dışında çift anadal programını açan bölümün mezuniyeti için gerekli olan kredi miktarını tamamlamak zorundadır. Ancak bu kredi miktarı, hiçbir durumda mezuniyet için gerekli kredi toplamının %25'inden az olamaz.

Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri ilgili bölümün önerisi ilgili kurulun kararı üzerine Senato'nun onay ı ile belirlenir. Çift anadal lisans programına ait müfredat ile ders kredileri ve içerikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak öğrencinin, programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

Çift anadal programına ait müfredat ile ders/uygulama kredileri ve içerikleri ilgili bölümün teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senato'nun onayı ile belirlenir.

Aynı isimde faklı dilde eğitim yapan programlar arasında çift anadal uygulanmaz.

Programın Uygulanması

MADDE 6 – Çift anadal programı aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Çift anadal programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki başarı ve mezuniyetini etkilemez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

b) İki programa birden sayılacak dersler öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programını yürüten bölümün görüşü alınmak kaydıyla ilgili bölüm tarafından kararlaştırılır. Öğrencinin çift anadal programına kayıt olmadan önce aldığı derslerin çift anadal programı derslerinden sayılması ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Anadal programından ortak zorunlu dersler ve iki programa birden sayılan derslerin çift anadal programına aktarımı, öğrenci anadal programından mezun olduğunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir. Öğrenci çift anadal programından mezun olduğunda transkriptine işlenir.(Bkz: 6 Kasım 2019 tarihli, 372 sayılı Senato Kararı)

c) Öğrenci çift anadal programına devam ederken, çift anadal programında alması gereken zorunlu veya seçmeli dersler anadal programına saydırılamaz. (Bkz: 25 Temmuz 2018 tarihli, 289 sayılı Senato Kararı)

d) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

e) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

f) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Anadal programına eşdeğer yetenek sınavı ile yerleştirilen öğrencilerde bu şart aranmaz.

g) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan bir çift anadal programına başvurulması halinde öğrencinin, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olunması veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavların birinden eşdeğer bir puan alması şartı aranır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

MADDE 7 –Çift anadal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Üniversitemiz Senato’sunca belirlenir. Çift anadal programını açan bölüm, kontenjanları belirterek çift anadal programını duyurur.
(Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)

b) Başvurular anadal lisans programının en erken 3. ve en geç ise dört yıllık programlarda 5. yarıyılın başında, beş yıllık programlarda 7. yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise 9. yarıyılın başında başvurabilir.
(Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)

c) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunması gerekir.Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 2.75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
(Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)

d) Koşulları sağlayan öğrenciler, çift anadal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içinde çift anadal programını açan ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Başvurular çift anadal programını açan bölüm tarafından değerlendirildikten sonra, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), ilgili dekanlık/müdürlük tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/konservatuvara ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir. Başvuru ve kabul işlemlerinin yarıyıl başlamadan (ders programlarının yapılmasından) önce tamamlanmış olması gerekir.

Danışmanlık

MADDE 8 – Çift anadal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak amacı ile ilgili bölüm başkanlarınca birer çift anadal program koordinatörü atanır. Program koordinatörleri öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Program Süresi

MADDE 9 – Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak henüz ikinci anadal programını bitirememiş öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

Anadal programından mezun olan ve çift anadal programına devam eden öğrenciler artık yıl durumunda iseler çift anadal programının katkı payını öderler.
(Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)

İlişik Kesme

MADDE 10 – İlişik kesme ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programı bırakarak başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla başka bir çift anadal veya yandal programına başvurabil ir ve kayıt yaptırabilirler.

c) Çift anadal programı süresince, bu yönergenin 13. maddesinde yer alan sebepler dışında iki dönem ders almayan öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir.

d) Çift anadal programı genel akademik ortalaması, ders aldığı iki yarıyıl 2,50'nin altında kalan öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir. Bahsedilen akademik ortalama, öğrencinin çift anadal programında almak zorunda olduğu (anadal programından aktarılan ortak zorunlu veya iki programa birden sayılan dersler hariç) derslerin genel akademik ortalamasıdır. (Bkz: 25 Temmuz 2018 tarihli, 289 sayılı Senato Kararı)

e) Çift anadal programından 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir.
(Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)

Başarı ve Mezuniyet

MADDE 11 – Başarı ve mezuniyetle ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2,75 genel akademik ortalama ile tamamlayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile çift anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını kazanıp anadal programından mezun olamayan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilmez.

b) Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilere, almış oldukları derslerle çift anadal verilen bölümün yandal programı varsa ve bu programın bütün gereklerini yerine getirmişse, ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal sertifikası verilebilir. Almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği ilgili Yönetim Kurulu Kararları ile belirlenir.

Ulusal ve uluslararası değişim programları

MADDE 12 – Öğrencinin "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre katıldığı değişim programlan ile aldığı derslerin eşdeğerleri, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile çift anadal transkriptine işlenebilir.

Mazeret ve izin

MADDE 13 – Çift anadal programında ders açılmaması, ders çakışması veya geçerli bir mazereti nedeniyle hiç ders alamayacak olan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile sadece çift anadal programı için izin verilebilir. Bu süre çift anadal programını bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.

Diğer Hükümler

MADDE 14 – Bu yönergede bulunmayan konularda "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 15 – 01/02/2006 tarihli ve 2006-13 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – 2013-2014 Öğretim Yılından önce çift anadal programına kayıt yaptırmış olan öğrencilere. 01/02/2006 tarihli ve 2006-13 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – Bu yönerge, Üniversite Senato'su tarafından 06/03/2013 tarihinde kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 17 – Bu yönerge hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.