2024 Tören Takvimi için tıklayın.
Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

(06/03/2013 tarihli ve 2013-98 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergede değişiklik yapan düzenlemeler 21.12.2016 tarih ve 2016-342 sayılı, 06.11.2019 tarih ve 372 sayılı, 10.06.2021 tarih ve 160 sayılı Senato Kararları ile yayımlanmıştır.)

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullar ile Devlet Konservatuvarı bünyesinde yandal programı açılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri bünyesinde yürütülen yandal programları dışında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülen yandal programlarında uygulanacak olan usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

a) İlgili bölüm: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarında lisans düzeyinde diploma programı yürüten ve yandal programı açan bölüm, anabilim/anasanat dalını,

b) İlgili Kurul: Yandal anadal programı açan Hacettepe Üniversitesine bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu ve Devlet Konservatuvarında Konservatuvar Kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Yandal anadal programı açan Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ç) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

d) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesine bağlı yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

ı) Yandal programı: Hacettepe Üniversitesinde bir lisans diplomasına kayıtlı olan öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yandal sertifikası alabilmesini sağlayan programı

ifade eder.

Programın Açılması ve Yandal Protokolleri

MADDE 5 – Yandal programı ilgili bölümün başvurusu üzerine, ilgili Kurulun kararı ve Senato'nun onayı ile açılır. Yandal programı, programı açan bölümle öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programını yürüten bölümün işbirliği ile yürütülür.

Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve kredileri ilgili bölümün ve ilgili kurulun önerisi üzerine Senato'nun onayı ile belirlenir.

Yandal programının ders kredi miktarı, programı açan bölümün mezuniyeti için gerekli kredi miktarının %10’undan az olamaz.

Yandalı açan programın anadalında zorunlu/seçmeli statüde olan bir dersin yandal protokolünde yer alması halinde bu dersler yandal öğrencisi için zorunlu statüde kabul edilir.

Yandal programı açan bir programın anadal müfredatında yer almayan bir ders ve Üniversite’nin geneline açılan SEC kodlu dersler yandal protokolünde yer alamaz.

Yandal protokolünde yer alan dersler, öğrencinin anadalında almak zorunda olduğu dersler ile aynı kod ve/veya aynı ismi taşıyamaz.

Programın Uygulanması

MADDE 6 – Yandal programı aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Yandal programları yarıyıl eğitim-öğretim programı yürüten bölümler arasında uygulanabilir.

b) Yandal programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki başarı ve mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

c) Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz ancak, hem yandal hem çift anada] programına kayıt yapılabilir.

d) Öğrencinin yandal – anadal programları arasında ders saydırma işlemi yapılamaz. Ancak yandal programından kayıt alma – ilişik kesme (mezuniyet hariç) durumunda yandal programında başarılı olduğu dersler anadal programına, bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile aktarılabilir.
(Bkz: 6 Kasım 2019 tarihli, 372 sayılı Senato Kararı)

e) Öğrenci yandal programından kendi isteği veya ilişik kesme nedeniyle ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
(Bkz: 6 Kasım 2019 tarihli, 372 sayılı Senato Kararı)

f) Öğrenci, yandal programında bir yarıyılda en fazla 3 ders alabilir.

g) Öğrenci, yandal protokolü ile belirlenmiş olan yandal müfredatı dışında ders alamaz.

Başvuru ve Kabul Koşulları

MADDE 7 – Yandal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yandal programının kontenjanları ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kontenjanlar, koşullarıyla birlikte (son başvuru tarihi ve sonuçların ilan edilmesi v.b.) ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar tarafından en geç akademik takvimde belirtilen ders dönemi bitiş tarihinden önce kendi internet sayfalarından üniversite öğrencilerine duyurulur.

b) Başvurular, anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 6 ncı yarıyılı başında yapılabilir.

c) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar:

- Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,

- Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.

d) Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye/yüksekokula/konservatuara başvururlar. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), yandal programını açan fakülte/yüksekokul/konservatuar tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula/konservatuara ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.

Danışmanlık

MADDE 8 – Yandal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak amacı ile ilgili bölüm başkanlarınca birer yandal program koordinatörü atanır. Program koordinatörleri öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Program Süresi

MADDE 9 – a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrenciye, gerekçeli başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu karan ile yandal programını tamamlaması için zorunlu hallerde en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu karar öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula/konservatuvara ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir. Yandal programı öğrencisine bu süre dışında başka süre ve sınav hakkı tanınmaz. Bu süre sonunda da yandal programını başarıyla bitiremeyen öğrencinin yandal programı ile ilişiği kesilir.
(Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)

b) Anadal programının mezuniyet koşullarını sağlayan, ancak yandal programını tamamlaması için ek süre verilen öğrenciler bu ek süre içinde kayıtlı olduğu yandal programının katkı payını öder.

c) Yandal programını tamamlayan öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkı kazanmadığı sürece yandal sertifikası verilmez.

İlişik Kesme

MADDE 10 – İlişik kesme ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrencinin kendi isteği ile yandal programından ayrılması ile ilgili işlemler programa kabul edilme sürecindeki gibi uygulanır. Öğrenci yandal programından ayrıldıktan sonra her iki programa da sayılan dersler öğrencinin anadal transkriptinde yer almaya devam eder.

b) Yandal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programı bırakarak başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla başka bir çift anadal veya yandal programına başvurabilir ancak bıraktıkları yandal programına tekrar kayıt yaptıramazlar.

c) Yandal programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından ilişiği kesilir.

d) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel akademik ortalamasının en az 2.25 olması zorunludur. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından ilişiği kesilir.

e) Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin yandal programından ilişiği kesilir.

Başarı ve Mezuniyet

MADDE 11 – Başarı ve mezuniyetle ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,25 genel akademik ortalama ile tamamlayan öğrenciye başarı belgesi (yandal sertifikası) verilir. Bu belge diploma yerine geçmez. Sertifika, "Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge" ve "Diploma ve Sertifikaların Şekli, Boyutu, Yazı Karakteri ve Büyüklükleri ile İkinci Nüsha Verilmesine Dair Yönerge"ye uygun olarak düzenlenir.

b) Yandal sertifikası almaya hak kazanıp anadal programından mezun olamayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Ancak, öğrencinin isteği halinde aldığı dersleri belirten bir belge verilebilir.

Ulusal ve uluslararası değişim programları

MADDE 12 – Öğrencinin "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre katıldığı değişim programları ile aldığı derslerin eşdeğerleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal transkriptine işlenebilir.

Mazeret ve izin

MADDE 13 – Yandal programında ders açılmaması, ders çakışması veya geçerli bir mazereti nedeniyle hiç ders alamayacak olan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile sadece yandal programı için izin verilebilir. Bu süre yandal programını bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez. Anadal programında izin alan öğrenci Yandal programında da izinli sayılır.

Diğer Hükümler

MADDE 14 – Bu yönergede bulunmayan konularda "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 15 – 16/05/2007 tarihli ve 2007-84 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – 2013-2014 Öğretim Yılından önce yandal programına kayıt yaptırmış olan öğrencilere. 16/05/2007 tarihli ve 2007-84 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – Bu yönerge, Üniversite Senato'su tarafından 06/03/2013 tarihinde kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 17 – Bu yönerge hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.