Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Birimi İş Süreci Aydınlatma Metni

Hacettepe Üniversitesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin olarak 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Birimi İş Süreci kapsamında aşağıda düzenlenen kişisel verilerinizi, Kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler Veri Sahipleri ve Veri Kategorileri

Üniversitemiz tarafından işbu sürece ilişkin olarak işlenen kişisel veriler ve veri kategorileri aşağıda yer almaktadır:

Veri Toplayan: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kişisel Veri

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Öğrenci No, Yabancı Uyruklu No, İkamet izin tarihi, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim Alanın Adı, Soyadı, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim eden görevlinin Adı, Soyadı

Mezun Öğrenci, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim Alan Kişi, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim eden görevli

Kimlik

Diploma, Mezun Olduğu Fakülte/Yüksekokul/

MeslekYüksekokulu/Enstitü,Mezun Olduğu Bölüm/Program,Mezuniyet Tarihi,Diploma Numarası

Mezun öğrenci

Özlük

 

Adres, Telefon No.

Mezun öğrenci

İletişim

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Dayanak

Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Öğrenci No, Yabancı Uyruklu No, İkamet izin tarihi, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim Alanın Adı, Soyadı, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim eden görevlinin Adı, Soyadı

 

Diploma Defteri Hazırlama/Diploma Sorgulama / teyit

İlişik kesme işlemleri/Diploma ve Diploma Eki Teslim İşlemleri,

İkinci nüsha diploma hazırlanması

Madde 5.2.a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Madde 5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5.2.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Diploma, Mezun Olduğu Fakülte/Yüksekokul/

Meslek Yüksekokulu/Enstitü, Mezun Olduğu Bölüm/Program, Mezuniyet Tarihi, Diploma Numarası

Diploma Tescili,

Diploma Defteri Hazırlama/Diploma Sorgulama / Teyit,

İlişik kesme işlemleri/Diploma ve Diploma Eki Teslim İşlemleri

 

Madde 5.2.a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Madde 5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5.2.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Adres, Telefon No.

İlişik kesme işlemleri/Diploma ve Diploma Eki Teslim İşlemleri

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışı aktarım durumu aşağıdaki gibidir:

Aktarılan Veri

Yurtiçi Alıcı Grubu

Yurtdışı Aktarım Durumu

Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Öğrenci No, Yabancı Uyruklu No, İkamet izin tarihi, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları.

Öğrencinin imzası ile hakkında bilgi almasını onayladığı yurt içi özel şirketler

Öğrencinin imzası ile hakkında bilgi almasını onayladığı yurt dışı özel şirketler

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim Alanın Adı, Soyadı, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim eden görevlinin Adı, Soyadı

 

Paylaşılmıyor

Diploma, Mezun Olduğu Fakülte/Yüksekokul/

Meslek Yüksekokulu/Enstitü, Mezun Olduğu Bölüm/Program, Mezuniyet Tarihi, Diploma Numarası

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları.

Öğrencinin imzası ile hakkında bilgi almasını onayladığı yurt içi özel şirketler

Öğrencinin imzası ile hakkında bilgi almasını onayladığı yurt dışı özel şirketler

Adres, Telefon No.

Paylaşılmıyor

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hacettepe Üniversitesi, sözlü yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Birimi İş Süreci kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle kişisel veriler toplanmaktadır:

Kişisel Veri

Toplanma Yöntemi

Toplanma Noktası

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim Alanın Adı, Soyadı, Diplomayı ve Diploma Ekini Teslim eden görevlinin Adı, Soyadı, Telefon, Adres

Manuel

İlişik kesme formu/Diploma ve Diploma Eki Teslim Tutanağı

Diploma

Manuel

Diploma Tescili

Mezun Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü,Mezun Olduğu Bölüm/Program,Mezuniyet Tarihi,

Diploma Numarası

Yarı otomatik

BİLSİS, Yönetim Kurulu Kararları

 

Başvuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz https://universitem.hacettepe.edu.tr/kvkk-bilgilendirme web sayfasında yer alan “Bize Ulaşın”ı doldurularak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 06230 Sıhhiye Altındağ/Ankara adresine veya hacettepeuniversitesi@hs01.kep.tr kep adresine iletilmesi gerekmektedir.