Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Birimi İş Süreci Aydınlatma Metni

Hacettepe Üniversitesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin olarak 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Birimi İş Süreci kapsamında aşağıda düzenlenen kişisel verilerinizi, Kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler Veri Sahipleri ve Veri Kategorileri

Üniversitemiz tarafından işbu sürece ilişkin olarak işlenen kişisel veriler ve veri kategorileri aşağıda yer almaktadır:

Veri Toplayan: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kişisel Veri

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Ad, Soyad, Öğrenci No, Pasaport Bilgileri, Yabancı Uyruklu No, İkamet izin tarihi, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri, Medeni Hali

Öğrenci, Aday Öğrenci

Kimlik

Lise Diploması, Lise Transkripti, Sınav Sonuç Belgesi, Transkript, Diploma Bilgileri

Öğrenci,

Aday öğrenci

Özlük

 

Fotoğraf, Mülakat Video Kaydı

Öğrenci,

Aday Öğrenci

Görsel ve İşitsel
Kayıtlar

Adres, Telefon No., Elektronik posta

Öğrenci,

Aday Öğrenci

İletişim

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Dayanak

Ad, Soyad, Öğrenci No, Pasaport Bilgileri,Yabancı Uyruklu No,

İkamet izin tarihi, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri, Medeni Hali

 

 

Uluslararası Öğrenci Adayı Başvuru İşlemleri,

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Madde 5.2.a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Madde 5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5.2.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Lise Diploması, Lise Transkripti, Sınav Sonuç Belgesi, Transkript

Uluslararası Öğrenci Adayı Başvuru İşlemleri,

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Madde 5.2.a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Madde 5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5.2.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Diploma Bilgileri

Diploma Teyidi İşlemleri

Fotoğraf, Mülakat Video Kaydı

Uluslararası Öğrenci Adayı Başvuru İşlemleri,

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Adres, Telefon No., Elektronik posta

Uluslararası Öğrenci Adayı Başvuru İşlemleri,

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışı aktarım durumu aşağıdaki gibidir:

Aktarılan Veri

Yurtiçi Alıcı Grubu

Yurtdışı Aktarım Durumu

Ad, Soyad, Öğrenci No, Pasaport Bilgileri,Yabancı Uyruklu No, İkamet izin tarihi, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri, Medeni Hali

Kurum İçi Birimler / YÖK / Büyükelçilikler / İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları / İl Göç İdaresi / YTB

Yetkili Yurtdışı Teyit Kurumları

Lise Diploması, Lise Transkripti, Sınav Sonuç Belgesi, Transkript, Diploma Bilgileri

Kurum İçi Birimler / YÖK / Büyükelçilikler / İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları / İl Göç İdaresi / YTB

Yetkili Yurtdışı Teyit Kurumları

Fotoğraf, Mülakat Video Kaydı

Kurum İçi Birimler /  Kurum İçi (YU Öğrenci Seçme Komisyonu ve Fakülte Temsilcileri) /İçişleri Bakanlığı Emniyet Birimleri

Aktarılmıyor

Adres, Telefon No., Elektronik posta

Kurum İçi Birimler /  Büyükelçilikler / İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları / İl Göç İdaresi

Aktarılmıyor

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hacettepe Üniversitesi, sözlü yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Birimi İş Süreci kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle kişisel veriler toplanmaktadır:

Kişisel Veri

Toplanma Yöntemi

Toplanma Noktası

Medeni Hali, Lise Diploması, Lise Transkripti, Sınav Sonuç Belgesi, Fotoğraf,

Mülakat Video Kaydı

Manuel

Uluslararası Öğrenci Adayı Başvuru İşlemleri

Ad, Soyad, Öğrenci No, Pasaport Bilgileri,Yabancı Uyruklu No, İkamet izin tarihi, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri, Transkript, Diploma Bilgileri, Adres, Telefon No., Elektronik posta

 

Yarı otomatik

Uluslararası Öğrenci Adayı Başvuru Formu, BİLSİS

 

Başvuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz https://universitem.hacettepe.edu.tr/kvkk-bilgilendirme web sayfasında yer alan “Bize Ulaşın”ı doldurularak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 06230 Sıhhiye Altındağ/Ankara adresine veya hacettepeuniversitesi@hs01.kep.tr kep adresine iletilmesi gerekmektedir.