Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 (12.05.2013 tarihli ve 28645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler 26.02.2017 tarih ve 29991 sayılı, 11.12.2017 tarih ve 30267 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanmıştır.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan fakülte ve yüksekokullar, Devlet Konservatuvarının kredili sistemde eğitim verilen bölümleri ile lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitülerde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan fakülte ve yüksekokullar, Devlet Konservatuvarının kredili sistemde eğitim verilen bölümleri ile lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitülerde yaz okulu açılması ile yaz okulunda eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: Lisansüstü eğitim veren Hacettepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,

b) Fakülte: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) İlgili kurul: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu, enstitülerde enstitü kurulunu ve Devlet Konservatuvarında KonservatuvarKurulunu,

ç) İlgili yönetim kurulu: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, DevletKonservatuvarı ve enstitü yönetim kurulunu,

d) ÖİDB: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

e) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

f ) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yaz okulu: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre Üniversitede yaz aylarında yapılan eğitimi,

i) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesine bağlı yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Süre, Derslerin Açılması, Kayıt, Sınavlar ve

Başarının Değerlendirilmesi

Eğitim süresi

MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitiminin süresi en az beş haftadır. Yaz okulu eğitiminin tamamlandığı haftayı takip eden hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz okulunda açılan her ders için, güz ve bahar yarıyıllarında o ders için yapılan kuramsal ve uygulamalı ders saatlerinin toplamı kadar ders yapılır. Yaz okulu eğitiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yaz okulunun tarihleri bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süreler göz önüne alınarak, Senato tarafından her yıl akademik takvimde belirlenir.

Derslerin açılması, ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları, dersin öğretim dili ve talebe göre açılacak olan derslerin şubelendirilmesi, dersi açacak olan bölüm, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi üzerine ilgili kurullarca belirlenir. Servis dersleri için dersi alan bölümlerin de görüşü alınır.

(2) Yaz okulunda açılacak dersler, bahar yarıyılı genel sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenip ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir ve ÖİDB’ye bildirilir.

(3) Güz veya bahar dönemlerinde açılmayan dersler ile yıllık dersler yaz okulunda açılamaz.

(4) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Ancak lisansüstü dersler ile proje, staj gibi uygulamalı önlisans ve lisans derslerinde ilgili yönetim kurulu kararı ile bu alt sınır şartı aranmaz.

(5) Yaz okulunda; öğretim elemanlarının haftalık azami ders saatleri öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 32 saati geçmemek üzere unvanları itibari ile belirlenir.

Kayıt, ders alma

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Yaz okulu ders ücretlerine ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(2) Yaz okulunda kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 6 ncımaddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre bir dersin açılamaması halinde bu derse kayıt yaptıran öğrencinin açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanacak olan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

(3) Yaz okulunda öğrenci, en fazla 3 ders alabilir.
(Bkz: 26 Şubat 2017 tarihli, 29991 sayılı Resmi Gazete)

Başka üniversiteden ders alma

MADDE 8 – (1)Öğrenciler Senato tarafından belirlenen kurum içi ve kurum dışı ders transferlerinde eşdeğerliğe ilişkin esas ve ilkeler çerçevesinde diğer üniversitelerde yaz okulunda/döneminde açılan dersleri de alabilirler. Ancak alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl diğer üniversiteye kayıttan önce ilgili yönetim kurulunca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi, 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Öğrenci, iki farklı yaz okulundan aynı anda Senato tarafından belirlenen kurum içi ve kurum dışı ders transferlerinde eşdeğerliğe ilişkin esas ve ilkeler çerçevesinde ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü kararı ile ders alabilir.
(Bkz: 11 Aralık 2017 tarihli, 30267 sayılı Resmi Gazete)

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) 7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında sınav hakkı kullanacak öğrenciler hariç, F2, F3 notu ile başarısız olunan dersleri tekrarlayan öğrenciler için devam zorunluluğu %50, dersi ilk kez alan veya F1 notu ile başarısız olup dersi tekrarlayan öğrenciler için devam zorunluluğu %70’tir. Uygulamalı dersler için ise Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.
(Bkz: 26 Şubat 2017 tarihli, 29991 sayılı Resmi Gazete)

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve genel sınavlar yapılır. Bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz okulunda alınan derslerin genel sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Yaz okulunda açılan derslerin en az bir ara sınavı ve bir genel sınavı yapılır. Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Öğrencinin yaz okulunda aldığı not/notlar transkriptinde yaz okulu başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir. Yaz okulunda alınan notlar, önceki güz ve bahar yarıyılları sonu itibarıyla hesaplanan genel akademik ortalamaların yeniden hesaplanmasını ve bu ortalamaların değiştirilmesini gerektirmez.

(4) Yaz okulunda aldığı ve başardığı derslerle mezuniyet hakkı kazanan ön lisans, lisans öğrencisinin mezuniyeti gerçekleştirilir.

(5) Lisansüstü programlardan birine kayıtlı olup ders yükünü yaz okulunda tamamlayan öğrenciler hakkında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Özel öğrenci statüsü ile Hacettepe Üniversitesi Yaz Okuluna kayıt yaptıranlara, yaz okulunda öğretim süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve genel başarı notunu gösteren bir belge ÖİDB tarafından verilir. Genel başarı not listesinin bir kopyası ilgili birim tarafından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 8/6/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.